Promotion

Lucky Draw

Conditions

1. สำหรับลูกค้าใช้บริการออกรอบ 9 หลุม หรือ 18 หลุม เท่านั้น
2. ลูกค้าจะมีสิทธ์จับ Lucky Draw เมื่อสามารถตีได้ Birdie ขึ้นไป (Birdie, Eagle, Albatross) ในหลุมนั้นๆ
3. เมื่อลูกค้าตีได้ Birdie ขึ้นไป ให้พักเกมและแจ้งให้พนักงานมาตรวจสอบทันที หากลูกค้าเล่นใน Shot ถัดไปแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์จับ Lucky Draw
4. ลูกค้าจะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในลูกบอลที่จับขึ้นมาเท่านั้น
5. รางวัลที่ได้รับจาก Lucky Draw ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือส่วนลดได้
6. OB CLUB สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ หรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า