Promotion

Challenge (Hole-in-One Challenge)

Conditions

1. กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าใช้บริการออกรอบ 9 หลุม หรือ 18 หลุม เท่านั้น
2. ให้พนักงานสอบถามลูกค้า ก่อนลูกค้าจะเริ่มออกรอบ และให้ลูกค้าชำระเงิน 100 บาท หยอดลงกล่องที่เตรียมไว้
3. พนักงานจดบันทึก Player Number ของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ก่อนลูกค้าออกรอบ
4. เมื่อลูกค้าออกรอบจนครบ 9 หรือ 18 หลุม ให้พนักงานไปตรวจสอบว่า Player Number ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำ Hole-in-One ได้หรือไม่
5. หากลูกค้าสามารถทำ Hole-in-One ได้ ให้ถ่ายภาพกับScore card เป็นหลักฐาน พนักงานจดบันทึกไว้ และแจ้งให้ Marketing ทราบ
6. แจ้งลูกค้าให้มารับเงินที่ ชุน บ็อก ถัดจากวันนั้น 3 วันทำการโดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %)

Whether we are placing meaningful stock in evaluations in a collective way or not, the negative bias toward women https://essayclick.net/ may discourage many individual educators from seeking a larger professorial platform